Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Obchodní podmínky

 

TG_1@2x

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TRAIL-SHOP

(dále jen „VOP“)

 

 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

I.1Identifikace prodávajících:

Pro prodej sportovního a volnočasového zboží a dárkových poukazů na nákup sportovního a volnočasového zboží dostupných na trail-shop.cz je prodávajícím:

FIRMA:                                  Trail-Guide s.r.o.

SÍDLO:                                   Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO:                                        047 86 912

DIČ:                                        CZ04786912

ZÁPIS :                                  v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C253613

 

Pro prodej dárkových poukazů na nákup kurzů MTB jízdy, soukromých MTB lekcí a zahraničních výjezdů na trail-shop.cz je prodávajícím:

FIRMA:                                   TRAIL-GUIDE, zapsaný spolek

SÍDLO:                                    Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO:                                        057 34 916

ZÁPIS:                                    ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. L 67714

 

I.2. Rozsah a závaznost VOP

I.2.1. Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající v souvislosti na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „kupní smlouva“) umístěného na adrese https://www.trail-shop.cz/ (dále jen „obchod“).

I.2.2. Tyto VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu koupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.

I.2.3. Tyto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě odlišných ustanovení kupní smlouvy a těchto VOP, mají přednost ustanovení kupní smlouvy.

 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

II.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

II.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

II.3. Webové rozhraní obchodu neobsahuje informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Náklady spojené s dodáním zboží se účtují dle skutečných cen uhrazených přepravní společnosti. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České a Slovenské republiky.

II.4. Webové rozhraní obchodu umožňuje kupujícímu vytvoření uživatelského účtu, jehož prostřednictvím může objednávat zboží z obchodu a sledovat stav své objednávky. Vytvoření uživatelského účtu se děje prostřednictvím registrace vyplněním kontaktních údajů.

II.5. Nákup v obchodě se děje následujícím způsobem:

  • nákup bez registrace kupujícího vyplněním kontaktních údajů a odesláním objednávkového formuláře nebo
  • vytvořením uživatelského účtu kupujícího a odesláním objednávkového formuláře po přihlášení do tohoto účtu nebo
  • odesláním objednávky na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích obchodu.

II.6. Zboží je objednáno odesláním objednávky dle předchozího odstavce. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

II.7. Odesláním objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího a v případě dodání zboží prostřednictvím dodacích služby i adresu dodání, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy.

II.8. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky (akceptací) poté, co prodávající prověří dostupnost zboží. Akceptace (potvrzení objednávky) je prodávajícím zasláno kupujícímu  na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce nebo na adresu, ze které byla objednávka odeslána (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

II.9. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

 

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

III.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu bezhotovostně převodem na účet uvedený v zálohové faktuře, která bude prodávajícími po vyřízení objednávky zaslána na elektronickou adresu kupujícího.  Kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Kupní cena splatná do 14 dnů od doručení faktury do sféry kupujícího. Prodávající je oprávněn využít elektronických komunikačních prostředků. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

III.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve fakturované výši dle skutečných nákladů. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

III.3. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

III.4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, nedohodnou-li se strany jinak.

III.5. Zaplacením kupní ceny nabývá kupující vlastnické právo ke kupovanému zboží.

 

4. DODACÍ PODMÍNKY A DORUČOVÁNÍ

IV.1. Zboží je kupujícímu doručováno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v objednávce nebo osobně při převzetí na místě dle dohody smluvních stran.

IV.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

IV.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

IV.4. Smluvní strany mohou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce kupujícího, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY, REKLAMACE, VÝMĚNA ZBOŽÍ

V.1. Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V.2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být provedeno v písemné podobě, přičemž platí ustanovení čl. IV.4.

V.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V.4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

V.5. Zboží musí být vráceno nepoškozené, v původním obalu a se všemi visačkami a doplňky. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

V.7. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

V.8. Ustanovení uvedená v čl. V.7. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Ustanovení uvedená v čl. V.7. obchodních podmínek se dále nepoužijí na dárkové poukazy.

V.9. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující elektronicky na e-mailové adrese uvedené na webových stránkách prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

V.10. Kupující bere na vědomí, že výměna zboží z jiných důvodů než jsou uvedeny v čl. V.7. není možná.

 

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VI.1. V souvislosti s registrací a objednávkou prodávající jako správce zpracovává požadované osobní údaje kupujícího (jméno, příjmení, telefonní číslo, adresu, e-mailová adresa) za účelem plnění předmětu kupní smlouvy a nároků ze smlouvy vyplývajících.

VI.2. Prodávající nebude osobní údaje členů poskytovat třetím osobám, s výjimkou smluvního přepravního dopravce (jméno, adresa, telefonní číslo) a s výjimkou plnění jeho zákonných povinností.

VI.3. Osobní údaje budou uchovány pouze v elektronické podobě a pouze po dobu běhu reklamačních lhůt.

VI.4. Kupující má právo na přístup k osobním údajům (získání potvrzení o zpracovávaných údajích a způsobu jejich zpracování), jejich opravu nebo výmaz (pouze po splnění zákonných podmínek), popřípadě omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování stejně jako právo podat stížnost u dozorového úřadu. Všechna tato práva jsou uplatnitelná u prodávajícího dle podmínek uvedených v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

VII.1. Otázky výslovně neupravené těmito podmínkami nebo jinými ustanoveními kupní smlouvy se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

VII.2. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení těchto podmínek, nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

VIII.3. Podmínky jsou účinné od 1.11.2020 a v plném rozsahu nahrazují podmínky 1.4.2020.

 

 

 

 

Zpět do obchodu